Algemene voorwaarden van POLLOQ TECHNIEK LTD., gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80374352. 

 Artikel 1.       Algemene bepalingen.

1.1      Opdrachtnemer; Hierna en verder te noemen, Polloq Techniek, danwel alle door haar ingeschakelde derde(n).

1.2      Opdrachtgever; Een natuurlijk persoon/consument, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan  wel personen en rechtspersonen of ondernemingen welke opdracht geven tot het uitvoeren van werkzaamheden.

1.3      Overeenkomst; Alle tussen Polloq Techniek en Opdrachtgever gemaakte afspraken welke betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

1.4      Algemene voorwaarden; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Polloq Techniek en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en aanbiedingen en zijn derhalve onlosmakelijk met elkander verbonden. Voor levering van goederen, of specifieke werkzaamheden,  kan Polloq Techniek aanvullende voorwaarden stellen. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden worden door Polloq Techniek nadrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 2.       Totstandkoming overeenkomst en aanbiedingen.

 2.1      Alle door Polloq Techniek uitgebrachte aanbiedingen (offertes) zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheid van veertien dagen. Polloq Techniek kan gedurende deze termijn de aanbieding herroepen indien daartoe aanleiding zou zijn. Polloq Techniek kan niet worden gehouden aan diens aanbieding indien opdrachtnemer redelijkerwijs had kunnen vaststellen dat een en ander als vergissing dienende te worden aangemerkt.

2.2      Afspraken en bedingen welke door Polloq Techniek eerst mondeling zijn gedaan binden haar op eerst nadat deze door hem schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Het vorenstaande impliceert niet dat de totstandkoming van een overeenkomst door andere middelen kan worden bewezen/bevestigd.

2.3      Indien zowel Polloq Techniek als Opdrachtgever verzuimen de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, en Polloq Techniek in overeenstemming met opdrachtnemer aanvangt met de uitvoer van de werkzaamheden, dan wordt aangenomen dat Opdrachtgever de overeenkomst conform de eerder verstrekte offerte akkoord te hebben bevonden en als zodanig aan Polloq Techniek te hebben verstrekt.

 2.4      Indien de aanvaarding (op onder geschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Polloq Techniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt alsdan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, mitsdien Polloq Techniek aan Opdrachtgever anders aan geeft.

2.5      Een samengestelde aanbieding of prijsopgave verplicht Polloq Techniek niet tot het verrichten van een bepaald deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding opgegeven prijs.

2.6      Aanbiedingen en/of offertes gelden nimmer automatisch voor toekomstige opdrachten van Opdrachtgever naar Polloq Techniek.

Artikel 3.       Tarieven – Prijzen en Wijzigingen.

3.1      Alle door Polloq Techniek opgegeven tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen welke vanaf overheidswegen van toepassing zouden kunnen zijn. Het vorenstaande geld tevens voor kosten in het kader van de overeenkomst, zoals administratie en verzendkosten, tenzij anders door Polloq Techniek is aangegeven.

3.2      Niet inbegrepen zijn kosten zoals; reis en verblijfskosten, parkeerkosten, transportkosten, en kosten ten behoeve van vergunningaanvragen, mitsdien door Polloq Techniek anders zou worden aangegeven.

3.3      Prijzen worden vastgesteld op basis van een door Polloq Techniek vooraf overeengekomen uurtarief danwel een ten aanzien van de uit te voeren opdracht overeengekomen vast bedrag. Polloq Techniek is gerechtigd om eventuele wijzigingen in de prijs aan Opdrachtgever door te berekenen indien deze verband houden met bijvoorbeeld; verhoogde materiaal en arbeidskosten, sociale lasten, eventuele heffingen van overheidswegen, valutakoersen, danwel verhogingen welke in dit artikel verder niet anders zijn omschreven.

3.4      Polloq Techniek is voorts gerechtigd om het tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zou blijken dat de oorspronkelijk overeengekomen prijs, dan wel de verwachte hoeveelheid aan werkzaamheden, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, dan niet in redelijkheid van Polloq Techniek kan worden verwacht dat hij tegen het oorspronkelijke tarief de werkzaamheden uitvoert.

3.5      Polloq Techniek zal opdrachtnemer voor de voorgenomen verhoging van het tarief of prijs schriftelijk in kennis stellen, zowel omtrent de aard van de verhoging alsmede de datum waarop de verhoging van toepassing zal zijn. Ten aanzien van hetgeen onder dit artikel is vermeld wordt voorts verwezen naar het bepaalde onder artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 4.       Uitvoering werkzaamheden – overeenkomst.

4.1      Polloq Techniek zal de overeenkomst, danwel de aangenomen werkzaamheden, naar beste weten, kunnen, inzicht en vermogen, ten uitvoer brengen. Het vorenstaande na de alsdan bekende stand der wetenschap en richtlijnen.

 4.2      Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden het noodzakelijk is dat derde(n) hierin worden betrokken, staat het Polloq Techniek vrij om deze in de opdracht te doen betrekken. Op basis van het vorenstaande worden het bepaalde onder de artikelen 7:404, 7:407 alsmede 7:409 van het Burgerlijk wetboek uitgesloten.

4.3      Voorzover noodzakelijk draagt Opdrachtgever zorg voor het tijdig verstrekken van een volledig bestek, danwel de voor het uitvoeren van het werk benodigde goedkeuringen, daar onder te verstaan vergunningen of ontheffingen, alsmede alle met de werkzaamheden verbandhoudende gegevens en/of informatie, tenzij tussen Polloq Techniek en Opdrachtgever anders zou zijn overeengekomen.  Indien de betreffende informatie niet tijdig door Opdrachtgever aan Polloq Techniek is verstrekt is deze gerechtigd om de werkzaamheden te doen opschorten. De kosten voorkomende uit de vertraging zal Polloq Techniek volgens de gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening brengen.

4.4      Opdrachtgever draagt zorg dat de werkzaamheden welke niet onder de opdracht van Polloq Techniek vallen, tijdig zijn uitgevoerd zodat Polloq Techniek zijn werkzaamheden tijdig kan starten danwel kan afronden, danwel dat deze geen hinder ondervindt van de werkzaamheden welke door derde(n) dienen te worden uitgevoerd.

4.5      Opdrachtgever draagt het volledige risico voor materialen en zaken welke aan Polloq Techniek beschikbaar zijn gesteld. Opdrachtgever draagt voorts het risico van alle schade welke aan materialen en gereedschappen ontstaan welke zich op het werk bevinden.

4.6      Opdrachtgever draagt zorg van alle noodzakelijke nutsvoorzieningen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals door Polloq Techniek zullen worden verricht.

4.7      Opdrachtgever stelt Polloq Techniek in staat om aanwezig te zijn bij alle eventuele besprekingen en (bouw)vergaderingen welke betrekking hebben op de werkzaamheden, danwel zijdeling verband houden met de door Polloq Techniek uit te voeren werkzaamheden.

4.8      Indien van toepassing, stelt Opdrachtgever al het materiaal beschikbaar wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, een en ander volgens de daarvoor geldende normen en veiligheidsvoorschriften.

4.9      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd of worden onderhouden zodat alle noodzakelijke ladingen binnen een zo’n kort mogelijke werkafstand van het gebouw of perceel kunnen worden gebracht/afgeleverd.

4.10    Opdrachtgever zal zorgdragen voor een correcte en juiste opzet van het werk en wel dusdanig dat schade aan personen materieel en het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Voorts draagt opdrachtnemer zorg voor een juiste voorziening voor het inzamelen van chemisch/bouwafval, ofwel al het afval wat op een voorgeschreven wijze dient te worden afgevoerd.

 4.11    Opdrachtgever draagt zorg voor de orde en veiligheid op het werk. Voorts draagt deze zorg voor de goede staat van de door Polloq Techniek te verwerken materialen.

4.12    Polloq Techniek is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard deze ook moge zijn, doordat deze is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste danwel onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Polloq Techniek kenbaar behoorde te zijn.

4.13    Polloq Techniek is gerechtigd de werkzaamheden in verschillende fases te doen uitvoeren.           Gelet op het vorenstaande is Polloq Techniek tevens gerechtigd om de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk van elkaar te factureren. Indien de overeenkomst in fases wordt uitgevoerd is Polloq Techniek gerechtigd de werkzaamheden welke tot de volgende fase behoren te doen opschorten tot aan het moment dat de eerdere fase schriftelijk door Opdrachtgever is goedgekeurd.

4.14    De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Polloq Techniek zal indien de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn zal worden overschreden, Opdrachtgever tijdig in kennis stellen.

Opdrachtgever stelt indien het laatste niet is gebeurd Polloq Techniek schriftelijk in gebreke en stelt hem in de gelegenheid de werkzaamheden alsnog binnen een daarvoor redelijke termijn uit te voeren danwel af te ronden.

Artikel 5.       Meerwerk.

5.1      Polloq Techniek is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever ten gevolge van extra en/of aanvullende werkzaamheden anders dan dat eerder in de overeenkomst tussen partijen was aangegeven.

5.2      Indien blijkt dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijks is om extra werkzaamheden te verrichten zullen Polloq Techniek en Opdrachtgever hierover in overleg treden met elkaar om dusdoende de eerder gesloten overeenkomst te doen wijzigen danwel ten aanzien van het meerwerk een aanvulling daarop te maken.

5.3      Door wijziging van de overeenkomst, zoals bedoeld onder het vorige lid, kan voorts de termijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden gewijzigd. Polloq Techniek zal Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen, danwel partijen treden hiertoe tijdig met elkander in overleg. Het vorenstaande geldt tevens voor de financiële aanpassingen welke dienen te worden gemaakt en welke in een aanvulling op de eerdere overeenkomst schriftelijk dienen te worden bevestigd.

5.4      Indien er sprake is van een wijziging of aanvulling op de overeenkomst dan is Polloq Techniek gerechtigd om aan de werkzaamheden hieromtrent pas uitvoering te geven indien door Opdrachtgever voor de betreffende wijziging of aanvulling akkoord is gegeven.

5.5      Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en de werkzaamheden een latere uitvoeringsdatum verkrijgen is Polloq Techniek hiervoor niet aansprakelijk en is er tevens geen sprake van enige vorm van wanprestatie.

5.6      Indien Opdrachtgever bepaalde wijziging in de uit te voeren werkzaamheden wenst welke evenwel als aanvulling op de overeenkomst zouden komen is Polloq Techniek gerechtigd om deze eventueel te weigeren, dit indien de kwaliteit/kwantitatief gezien de werkzaamheden of de te leveren zaken zou aantasten.

Artikel 6.       Betalingscondities.

6.1      Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn is Opdrachtgever in verzuim.

6.2      Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim, zoals bedoeld onder het bovengenoemde lid, 2% rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag.

6.3      In geval uit hoofde van de overeenkomst er sprake is van betaling in termijnen, en er vervolgens door opdrachtnemer een termijn niet is voldaan, is Polloq Techniek gerechtigd om diens werkzaamheden op te schorten tot aan het moment dat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het laatste onverminderd zijn overige rechten.

6.4      Opdrachtgever dient betaling van de factuur te laten plaatsvinden zonder verrekening en/of korting.

6.5      Elke door Opdrachtgever gedane betaling geschiedt telkens tegen afdoening van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of Opdrachtgever een betaling op een andere factuur laat plaatsvinden. Opdrachtgever is voorts niet gerechtigd om verrekening van aan hem toekomende kosten of terugbetaling te laten plaatsvinden, mitsdien tussen partijen anders is overeengekomen.

6.6      Indien Opdrachtgever in staat van, surseance van betaling, faillissement (waaronder evenwel begrepen de WSNP), of liquidatie is geraakt, een andere woon of verblijfplaats heeft gekozen, al dan niet buiten de landsgrenzen, zijn bedrijf in een andere rechtsvorm voortzet, is Polloq Techniek gerechtigd om al het nog openstaande in eenmaal op te eisen.

 Artikel 7.       Incassokosten.

7.1      Alle door Polloq Techniek te maken en gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, en welke betrekking hebben op het invorderen van openstaand nog verschuldigde en niet tijdige betaling(en) zijdens Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever te vallen.

Artikel 8.       Tussentijdse beëindiging opdracht – overeenkomst.

8.1      De overeenkomst kan tussentijds slechts worden beëindigd indien er sprake is van ernstige verwijtbare tekortkomingen in de nakoming danwel uitvoering van de overeenkomst van Polloq Techniek. Een dergelijke beëindiging wordt schriftelijk gedaan (per aangetekende post) en is voorzien van duidelijke omschrijving van de tekortkoming(en) en de reden van beëindiging.

8.2      Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming of verwijtbare handeling, is Opdrachtgever verplicht Polloq Techniek te betalen;

1.        125% van het factuurbedrag (of nog openstaande bedrag), berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzeggingen alsmede;

2.        Alle gemaakte en nog te maken kosten welke voorvloeien uit de verplichtingen die Polloq Techniek ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de uitvoering van de gehele overeenkomst.

8.3      Polloq Techniek is gerechtigd, gelet op hetgeen in het voorgaande lid staat omschreven, om eventuele schade welke hij zou leiden of welke voorvloeit uit de bedoelde opzegging, te laten vaststellen door een deskundige, waarbij voorts de kosten van dit onderzoek voor rekening komen van de Opdrachtgever.

 Artikel 9.       Klachten – termijnen en Gebreken.

9.1      Klachten aangaande de door Polloq Techniek uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een termijn van acht dagen na constatering te worden gemeld, dan wel binnen een termijn van veertien dagen na voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden. Melding hiervan geschied schriftelijk danwel per email. De melding dient zo gedetailleerd mogelijk te worden gedaan, zodat Polloq Techniek in de gelegenheid kan worden gesteld hierop te reageren.

9.2      Opdrachtgever stelt Polloq Techniek zoveel mogelijk in de gelegenheid om hem onderzoek te laten verrichten naar de eventuele gebreken, danwel een en ander door een derde te laten uivoeren. Opdrachtgever stelt Polloq Techniek voorts zoveel mogelijk in de gelegenheid om het eventuele gebreke te doen herstellen.

9.3      Indien van enige gebrek later melding wordt gemaakt, dan heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.4      Indien een klacht gegrond is, zal Polloq Techniek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals was overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Het vorenbedoelde dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Polloq Techniek. Indien het vorenstaande aan de orde zou zijn is Polloq Techniek slechts aansprakelijk op basis van hetgeen is aangegeven onder artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

9.5      Indien de klacht ongegrond is komen de kosten van eventueel onderzoek voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 10.     Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

10.1    Indien Polloq Techniek aansprakelijk mocht zijn, dan is zijn aansprakelijkheid slechts beperkt tot datgene in deze voorwaarden is geregeld en wel alsvolgt;

10.2    Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derde(n) worden uitgevoerd, dan is Polloq Techniek voor;

           1.        deze onderdelen en voor het handelen van deze derde(n) niet aansprakelijk.

           2.        Polloq Techniek is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te    herstellen, danwel die fouten            waaruit schade zou kunnen voortvloeien te  doen beperken, of deze op te heffen.

10.3    Polloq Techniek is uitsluitend en alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder het begrip directe schade wordt verstaan;        

1.        de redelijke kosten voor de vaststelling en de omvang van de schade, thans en voor zover vaststelling van de schade betrekking heeft in de zin van deze voorwaarden.

2.        de eventueel redelijke kosten welke zouden zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Polloq Techniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, in deze door derde(n), tenzij deze niet aan Polloq Techniek kunnen worden toegerekend.

3.        de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals bedoeld in deze voorwaarden.

10.4    Polloq Techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder voorts begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie/inkomsten derving.

10.5    De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet in geval van grove nalatigheid of schuld zijdens Polloq Techniek en/of zijn ondergeschikten.

10.6    Polloq Techniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

10.7    Opdrachtgever vrijwaart Polloq Techniek van alle aanspraken van derde(n) inzake van door Polloq Techniek verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, waardoor die derde(n) schade mocht hebben geleden. Onverwijld door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

10.8    In geval van aansprakelijkheid van Polloq Techniek is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te doen uitkeren dan hoogstens 25% van het schadebedrag met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW).

In gevallen waarbij de betreffende schade onder de dekking van de door Polloq Techniek afgesloten aansprakelijkheidsverzekering (CAR verzekering) valt, is hij slechts aansprakelijk voor het bedrag wat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.

10.9    Indien Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd dan is deze gehouden Polloq Techniek hier over te informeren danwel hem te vrijwaren.

10.10  Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Polloq Techniek vervalt, indien de vordering niet binnen een maand na het constateren van de schade schriftelijk is kenbaar gemaakt, alsmede indien deze niet binnen een jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Vrijwaring

10.11  Opdrachtgever vrijwaart Polloq Techniek voor eventuele aanspraken van derde(n), welke verband zouden kunnen houden met de uitvoering van de overeenkomst en welke tot schade zouden kunnen lijden en waarvan de oorzaak aan andere is te wijden anders dan Polloq Techniek.

           Indien Polloq Techniek uit hoofde van het bovenstaande zou worden aangesproken door derde(n) dan is Opdrachtgever gehouden om Polloq Techniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van hem in een desbetreffende geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever het vorenbedoeld na laat, dan is Polloq Techniek gerechtigd om voor rekening van Opdrachtgever al datgene uit te voeren om dusdoende verdere schade en/of aansprakelijkheid te doen voorkomen.

10.12  Opdrachtgever vrijwaart Polloq Techniek voor aanspraken van derde(n) welke betrekking zouden kunnen hebben op rechten in de zin van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, welk voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt of zijn gebruikt.

 Artikel 11.     Overmacht

 11.1   Polloq Techniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Polloq Techniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Polloq Techniek niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Polloq Techniek of van derden daaronder begrepen.

11.3    Polloq Techniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Polloq Techniek zijn verbintenis had moeten na komen. Polloq Techniek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4    Voor zover Polloq Techniek ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Polloq Techniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12.     Eigendomsvoorbehoud- en Auteursrecht.

12.1       In het kader van de overeenkomst, door Polloq Techniek geleverde goederen/zaken, blijven eigendom van Polloq Techniek totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Polloq Techniek gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

12.2    Het door Polloq Techniek geleverde, dat ingevolge het bovengenoemde lid onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3.   De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Polloq Techniek veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Polloq Techniek daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Polloq Techniek ter inzage te geven.

Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Polloq Techniek gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Polloq Techniek bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.

12.4   Polloq Techniek behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.5    Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, tekeningen en andere geestesproducten van Polloq Techniek, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derde(n) te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging, openbaarmaking of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Polloq Techniek toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

           Monsters en Modellen

12.6    Indien Door Polloq Techniek aan Opdrachtgever een monster of model is getoond ofwel is verstrekt, dan wordt hierbij van uitgegaan dat dit slechts als aanduiding is verstrekt, tenzij door Polloq Techniek nadrukkelijk anders is aangegeven, ofwel dat het te leveren product hetzelfde zal zijn als het getoonde monster.

Artikel 13.     Risico en overgang.

13.1    Het risico van verlies of beschadiging van zaken en voorwerpen welke deel uit maken van de overeenkomst, gaan op Opdrachtgever over op het moment dat deze juridisch of feitelijk zijn geleverd aan hem.

13.2    Polloq Techniek is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan is door aan hem verstrekte informatie zijdens Opdrachtgever en waarvan hij is uitgegaan dat deze informatie zoals is verstrekt juist was.

13.3    In geval Opdrachtgever, hetgeen in de tweede voorgaande leden van dit artikel, in gebreke is, heeft Polloq Techniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit deze vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

13.4    Indien de uivoering van de overeenkomst dit vereist heeft Polloq Techniek het recht om de werkzaamheden te laten verrichten door derde(n).

Artikel 14.     Wijziging voorwaarden en vindplaats.

14.1    Deze voorwaarden zijn verstrekt aan Opdrachtgever en voorts gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en gepubliceerd op de website van Polloq Techniek.

14.2    Van toepassing is telkens de laatste gedeponeerde versie van deze voorwaarden en zoals ook is verstrekt aan Opdrachtgever.

Artikel 15.     Geschillen en toepasselijk recht.

15.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Polloq Techniek partij is, is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2    Alle geschillen voorkomende uit deze overeenkomst worden uitsluitend beslecht bij de Burgerlijk rechter welke in het voorkomende geval is bevoegd kennis te nemen van het betreffende geschil.

Versie – september 2020 © Polloq Techniek